Capel Carmel


Capel yr Annibynwyr yw Capel Carmel ac adeiladwyd ef yn 1871 o flociau concrit. Paentiwyd hwy 'n llwyd golau ond mae bloc llwyd tywyll o gwmpas y capel, y ffenestri a'r drws.

Mae pedair ffenest fawr ar du blaen y capel a dwy bob ochr.Yn uchel wrth frig y tô yng nghanol y wal mae pump cylch bychan o wydr. Ychydig yn is mae wyth ffenest liw o gwmpas cylch o wydr yn gwneud siâp blodyn.

Uwchben y drws mae cylch o wydr lliw gyda thriongl bob ochr iddi. Lliw brown golau sydd i'r drws dwbwl sydd yn agor i chi fynd i mewn i'r capel.

Chwech ffenest, tair uwchben tair, sydd ym mhob ochor i'r capel. Cerrig o chwarel lechi yw'r ochrau, tybed mae llechi o chwareli Pennal ydynt?

Mae Capel Carmel yn smart ofnadwy gyda llawer o addurniadau ar y wal. Mae hefyd galeri yno a lle yn y capel i bedwar cant o bobol i eistedd.Yn y seti mae cylchoedd bychain i ddal y cwpanau cymun ar ôl i'r bobol yfed y gwin.

Mae llawer o wahaniaeth rhwng yr eglwys â'r capeli. Mae set fawr i'r blaenoriaid a phulpud i'r gwenidog bregethu oddi yno yn y capel. Enw'r gweinidog yw Dr. Terry Edwards ac mae'n byw yn Aberystwyth.Y blaenoriaid sy'n ei helpu yw Sister Anwen, Hywel Evans, Trevor Jones, a Mrs. Avrina Jones.

O du mewn y capel rydych yn gallu gweld lliw a phatrwm y blodyn sy'n gwneud y ffenest. Coch a glas ydy'r blodyn. Yn y galeri mae canhwyllbrenau pren i ddal y canhwyllau pan doedd yna ddim trydan.

Ar y nenfwd mae llawer o batrymau wedi eu cerfio a'u paentio drosodd gyda phaent gwyn. Mae'n siwr bod y capel wedi ei enwi ar ôl y stori am Carmel yn yr Hen Destament.

Drws nesaf mae'r festri lle y cynhelir yr Ysgol Sul undebol.


Yn Ôl i Dudalen Pennal